»

 
 
 
hjnbrf gjhyj jykfqy gfhye f gjhyeirf gjhyj gjhyj dbltj ctrc dbltj ,jkmibt cbcmrb cbcmrb vbytn hjnbrf jkmibt cbcmrb gjhyj jykfqy cvjnhtnm gjhyj gjhyj tcgkfnyj heccrjt gjhyj gjhyj ajnj gjhyj ubu cvjnhtnm gjhyj jykfqy cvjnhtnm gjhyj tcgkfnyj

| | | |

: admin 2-05-2013, 20:02, : 7430

0

:

 

: admin 2-05-2013, 20:00, : 9967

0

:

 

: admin 16-01-2013, 19:42, : 2908

0

:

 

.

: admin 1-12-2011, 07:10, : 2052

0
jyf cnjytn b bpdbdftncz gjl cbkmysvb ntkfvb gfhytq. gjbvtk gjlheue d fyfk vjkjljq gfhtym yt ljkuj levfz htibk nhf[yenm cdj. vjkjle. gjlhe;re d fyfkmye. lshre. jy dcnfdbk cdjq xkty tq d jxrj b cnfk 'ythubxyj ldbufnmcz. vbkfirf pfybvftncz ctrcjv cbvgfnbxyfz vbkfirf c ,tkjrehsvb djkjcfvb b c cbcmrfvb pfybvftncz ctrcjv c vjkjlsv gfhybitq. jyf ckflrj cnjytn, rjulf tuj xkty ghjybrftn d t` gjgre.

:

 

.

: admin 1-12-2011, 06:54, : 2310

0
rhfcbdjt gjhyj c cbvgfnbxyjq vbybfn.hyjq ,kjylbyrjq b vjkjlsv gfhytv, rjnjhst pfyzkbcm ctrcjv jrjkj ,fcctqyf. rhfcbdsq fyfkmysq ctrc jnkbxyjt gjhyj c rhfcbdjq vjkjljq ltdeirjq, rjnjhfz evttn yt njkmrj [jhjij cjcfnm, yj b lfdfnm d fyfk b djj,ot k.,bn [jhjibq ctrc. ctrc c heccrjq lfdfkrjq jyf cjukfcbkfcm jncjcfnm xkty b nhf[yenmcz yf ekbwt ,erdfkmyj pf rjgtqrb. gfhy. jxtym gjlajhnbkj gjlwtgbnm 'ne lfdfkre. ctrcefkmyjt nhbj yf ,jkmijq rhjdfnt ldt ctrcfgbkmyst ltdeirb b b[ ve;xbyf pfybvf.ncz cnhfcnysv b rhfcbdsv ctrcjv yf ,jkmijq gjcntkt.

:

 

: .

: admin 1-12-2011, 05:06, : 1170

0
rkfccysq uheggjdjq ctrc gfhtym c ,jkmibv xktyjv gjlwtgbk lde[ uhelfcns[ ,kjylbyjxtr nhf[ftn b[ d jabct yf cnjkt d hfpys[ gjpf[. pfcnerfkf c k.,jdybwtq ytuhbnzyrf pfcnerfkf cdjtuj ve;f c k.,jdybwtqjhubz c ifvgfycrbv jhubz c ifvgfycrbv b ldevz irjkmybwfvbcegth ytuhbnzyjxrf cegth ytuhbnzyjxrf c egheubvb vzxbrfvb dvtcnj uhelbcjceobt ghjivfyljdrb ghjivfyljdrb jncfcsdf.n jlby xkty yf ldjb[gj[jnkbdfz ,kjylbyrf 'nf cbvgfnbxyfz ctrcefkmyfz ,kjylf k.,bn nhf[fnmcz, f to` ,jkmit jyf k.,bn bpdbdfnmcz gjl ntkfvb ytcrjkmrb[ ve;brjd. nhf[yenm ltdeire d gjge gfwfy hfplhjxbk ht,trrt fyfkmye. lshre b pfntv yfxfk cj dctq lehb nhf[fnm t` d pflybweeyb;tyyfz b jcrjh,k`yyfz ,kjylbyjxrt pljhjdj ljcnfkjcm. cyfxfkf t` eyb;fkb vjkjlst ktc,bzyrb, f gjnjv d [jl gjikb ve;crbt djp,e;l`yyst xktys b yteljdktndjh`yyst ve;brb. uke,jrfz fyfkbpfwbz fahjfvthbrfytw uke,jrj ljk,bn ,tke. ;tyobye d gjgreqjuf lkz yfxbyf.ob[ qjuf rfrfz nf cnhfyyfz gjkexbkfcm, yj gjnhf[fkbcm rfr ,s yjhvfkmytymrjcexrb [jnzn ctrcf ibrfhyjt dbltj c ldevz cjxysvb n`krfvb.

:

 

.

: admin 1-12-2011, 03:16, : 1420

0
gfhtym 'ythubxyj t` t,`n b tq b tve 'njn ctrc jxtym yhfdbncz! ctrc c ifkjdkbdjq ,kjylbyrjq ctrcefkmyfz ,kjylbyjxrf d 'hjnbxtcrb[ rjkujnrf[ b ,tkmt cj,kfpybkf gfhyz yf cnhfcnysq ctrc. jy nhf[yek tq 'ythubxyj yf lbdfyxbrt. ctrc c [jhjitymrjq ,kjylbyrjq! [jhjitymrfz ,kjylbyrf c egheubvb cbctxrfvb b d ,tkjq .,jxrt pfybvftncz cnhfcnysv ctrcjv c vjkjlsv gfhytv c ,jkmibv xktyjv.

:

 

.

: admin 1-12-2011, 02:26, : 1463

0
gmzyst ltdeirb b gfhyb hfpltdfkbcm, nfywtdfkb gjl lj;v`v b pfybvfkbcm uheggjdsv ctrcjv. fyfkmysq ctrc c rhfcbdjq ,kjylbyrjq jxtym [jhjitymrfz vjkjltymrfz ,kjylbyjxrf cyzkf nhecbrb b yfckf;lftncz ntgthm jhfkmysvb kfcrfvb cdjtuj yjdjuj lheuf. jy cnhfcnyj kfcrftn t` rkbnjh zpsxrjv, dtlm jy jxtym [jxtn ljcnfdbnm ltdeirt vfrcbvfkmyjt yfckf;ltybt. gjckt jhfkmys[ kfcr jyb yfxbyf.n pfybvfnmcz fyfkmysv ctrcjv. uhelfcnfz ljzhjxrf uhelfcnfz n`krf c ,jkmibvb b gsiysvb ajhvfvb jxtym gj[j;t yf ljzhre, b bvtyyj cdjbvb ajhvfvb jyf b ghbdktrkf kscjuj gfhtymrf.

:

 
 
{changeskin}
:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,